Back to Top

Erasmus Plus

Programul Erasmus +

Începând din anul universitar 2002-2003 facultatea noastră participă la programul de mobilităţi pentru studenţi şi profesori Erasmus. În prezent avem un număr de 69 acorduri Erasmus cu universităţi din Franţa, Italia, Spania, Portugalia, Germania, Slovenia, Turcia, Ungaria, Polonia, Bulgaria, Estonia, Grecia, Cipru, Letonia, Lituania, Slovacia, Cehia, Marea Britanie. 

 

MOBILITĂȚI DE STUDIU ȘI PLASAMENT - 2023-2024

Criterii de selecţie:

Studenţii care doresc să candideze pentru obţinerea unei burse trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- să dovedească rezultate bune la învățătură și cunoştinţe de limba franceză/germană/engleză/italiană/spaniolă, nivel min. B1/B2;

- să depună la secretariatul facultăţii un dosar care să conţină: o scrisoare de intenţie şi un CV (format Europass) redactate în în limba programului de studiu ales, o copie după buletin, o poză tip paşaport;

- să se prezinte la interviul cu Comisia de selecție Erasmus+.

Aceste criterii au fost aprobate de către Consiliul Facultăţii de Litere în şedinţa din data de 5.02.2024.

 

Selecţia studenţilor are loc de regulă în lunile martie și septembrie ale fiecărui an.

Data interviului și termenul de depunere a dosarelor se află pe acest site la rubrica Anunțuri

 

MOBILITĂȚI DE PREDARE ȘI FORMARE CD ȘI CDA - 2023-2024

Criterii de selecţie:

- prezentarea unei scrisori de intenție cu specificarea destinației și a perioadei în care urmează să se desfășoare mobilitatea;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (în funcție de cerințele instituției gazdă) sau a limbii oficiale a țării de destinație;

- activitatea didactică și de cercetare realizată la Universitatea din Oradea, conform celei mai recente fișe de autoevaluare: condiția minimă pentru CD fiind valoarea Ka=1. începând cu 01.01.2024, vor fi selectate numai CD care au cel puțin o lucrare indexată ISI, ESCI sau ERIH Plus (sau dovada acceptării într-un volum/revistă cu istoric de indexare ISI, ESCI sau ERIH Plus) în anul precedent. În domeniul umanist se vor lua în considerare și cărți de autor sau volume colective respectiv capitole în volume colective, ediții critice sau traduceri publicate în ultimii 3 ani.

- Cadrele didactice asociate vor fi selectate maxim pentru o mobilitate/an numai dacă nu vor exista solicitări din partea cadrelor didactice titulare, cu condiția respectării cerințelor de mai sus.

Au prioritate:

  • CD care desfășoară activitatea administrativă la nivelul universității/ facultății/ departamentului;
  • CD care au colaborări științifice și didactice cu instituția gazdă;
  • CD și CDA (cadre didactice auxiliare) se implică în procesul de internaționalizare al facultății/ departamentului/IOSUD;
  • Nu vor fi selectate CD care nu raportează la nivel instituțional conform cerințelor ME sau a structurilor din subordinea ME și au în fișa de autoevaluare Ka<1 și punctaj mai mic de 4 la CDA.

 

La Facultatea de Litere, procesul de internaționalizare se va cuantifica prin următorii indicatori:

  • acord de colaborare a colegilor din străinătate în colectivele de redacție/boardul științific sau ca peer-reviewer al revistelor Facultății de Litere;
  • acord de colaborare a colegilor din străinătate în boardul științific sau ca peer-reviewer la colecțiile EUO coordonate de Facultatea de Litere;
  • de studenți Erasmus Incoming de la universitățile vizitate;
  • colaborări în vederea organizării de proiecte și conferințe comune;
  • de acorduri Erasmus+ încheiate;
  • alte asemenea colaborări, inclusiv propuse de parteneri.

La sosirea dintr-o mobilitate de tip Staff Training, CD și CDA de la Facultatea de Litere vor depune un raport de activitate (RA) în care să precizeze ce indicator de internaționalizare și-au propus prin scrisoarea de intenție din dosarul de candidatură și ce indicator a fost realizat la sosire. La RA se atașează dovezile necesare (unde este cazul). Rapoartele de activitate vor fi predate la decanat în termen de 2 săptămâni de la finalizarea mobilității.

 

Comisia Erasmus a Facultăţii de Litere
Lect. dr. Mădălina Pantea  - preşedinte
Conf. dr. Veronica Buciuman - membru
Conf. dr. Delia Radu - membru
Conf. dr. Daciana Vlad - membru
Lect. dr. Éva Székely - membru

Coordonator Erasmus: Lect. dr. Mădălina Pantea; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

back

 

 

 
 

Informații de contact

Adresă: Str. Universităţii nr.1 Oradea 410087
România
Telefon 1: 0040 259 408178
Telefon 2: 0040 259 408267
Mail: litere@uoradea.ro