Studii universitare de doctorat

licenta

Domeniul de doctorat: limbă şi literatură

Tipul de studii: doctorat cu frecvenţă

Diploma: diplomă de doctor

Facultatea de Litere a Universităţii din Oradea organizează studii de doctorat din anul 2004. În prezent, durata studiilor doctorale este de 3 ani. Activitatea se desfăşoară pe baza unui plan de învăţământ cuprinzând discipline obligatorii şi opţionale şi activităţi de cercetare şi elaborare a unor lucrări ştiinţifice. Sistemul european de credite transferabile asigură doctorandului mobilitate internă şi externă, precum şi participarea la programe naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică, în cadrul cărora poate obţine şi bursă.

Şcoala doctorală de la Facultatea de Litere organizează studii de doctorat în domeniul fundamental filologie, mai exact în următoarele domenii aplicative:

Studiile universitare de doctorat promovează interdisciplinaritatea, co-tutela internă şi internaţională. Programele de studii asigură dobândirea de cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate, precum şi a unor abilităţi cognitive specifice. Cunoştinţele generale se referă la acumularea, interpretarea şi dezvoltarea achiziţiilor de vârf din domeniul de doctorat. Competenţele generale au în vedere: dezvoltarea tehnicilor de cercetare şi aplicarea lor în contexte diferite şi specifice, construcţii teoretice, construcţii discursive de tip academic; asumarea responsabilităţii de a elabora un program de cercetare, spirit critic, creativitate, inventivitate. Abilităţile cognitive specifice presupun: identificarea de probleme noi şi abordarea lor prin cercetare, imaginaţie creativă şi combinativă, analiza critică şi interpretativă. În afara cunoştinţelor teoretice şi a unor disponibilităţi investigative proprii cercetătorului, doctorandul trebuie să stăpânească metodele cele mai noi şi procedeele practice, generale de cercetare şi redactare specifice elaborării unei lucrări ştiinţifice.

Finalizarea studiilor se face prin susţinerea publică a unei teze de doctorat în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în filologie. Condiţiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească o lucrare de doctorat sunt noutatea temei, originalitatea, onestitatea în utilizarea surselor bibliografice, sporul de cunoaştere pe care îl aduce în domeniu, posibilităţile de valorificare practică, utilă a cercetării ştiinţifice.

Şcoala doctorală de la Facultatea de Litere este acreditată de către Consiliul Naţional de Atestare a Diplomelor şi Certificatelor Universitare pe baza capacităţii ei instituţionale, a eficacităţii educative şi a managementului calităţii.

Conducători de doctorat

Prof. univ. dr. habil. Florin Cioban

Domeniul: folclor literar

Contact: fcioban@uoradea.ro

Prof. univ. dr. Ion Simuţ

Domeniul: literatură română – sec. XX

Contact: isimut@uoradea.ro

Prof. univ. dr. Ioan Derşidan

Domeniul: literatură română – sec. XIX

Contact: idersidan@uoradea.ro, tel.: 0259 416499

Prof. univ. dr. Paul Magheru (prof. consultant)

Domeniul: literatură comparată

Contact: pmagheru@uoradea.ro